Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δήμος Δωρίδος: ενεργοποιείται η πάγια προκαταβολή προς τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

15/03/2013

pagonis

Κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού έτους 2013, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος το Σάββατο 9 Μαρτίου, ο αρμόδιος επί των οικονομικών Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, απατώντας σε επίκαιρη ερώτηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Τάσου Παγώνη σχετικά με την ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής προς τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα διάφορα προβλήματα που έχουν σχέση με τη καθημερινότητα των δημοτών, δεσμεύτηκε ότι στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο η δημοτική αρχή του Δήμου Δωρίδος θα φέρει ως θέμα τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δωρίδος.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, θα κληθούν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, ανά Δημοτική Ενότητα, προκειμένου να τους δοθούν σχετικές οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της πάγιας προκαταβολής.

Υπενθυμίζουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74449/29-12-2010 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, στις τοπικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του δήμου, το ύψος της οποίας ανέρχεται για κάθε τοπική κοινότητα, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Κάλιο  Αργά, …  παρά Ποτέ.

Θυμίζουμε ότι ήταν πάγιο  αίτημα των προέδρων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων.

Για να θυμόμαστε, σας παραθέτουμε τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών

—————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΔΑ: 4ΠΞΚ-Φ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,                                Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 7449

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση    : Σταδίου 27

Ταχ. Κώδικας: 101 83 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Κ. Ζαφειρίου

Τηλ.: 213.136.4837

ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

2.- Την υπ΄ αριθμ. 160/3988/17.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4.- Την υπ’ αριθμ 383/18-1-2010 (29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

5.- Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του δήμου.

2. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.

β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.

γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και περισσότερους κατοίκους.

3. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.

4.  Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄).

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ΄).

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄).

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄ ).

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν 3463/2006 και 35 του ΒΔ 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του ΠΔ 774/1980.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: