Skip to content

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Κον ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

02/05/2013

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε καὶ καλὴ Ἀνάστασι.
Συγχρόνως μὲ τὴν ἐντολὴν τὴν ὁποίαν ἐδώσατε εἰς τὸ Γραφεῖον Σας διὰ νὰ ὁρισθῇ μία συνάντησίς μας, εἴπατε εἰς ἐμὲ ὅτι τώρα πρέπει νὰ ἑτοιμαζώμεθα διὰ τὸ ἅγιον Πάσχα.
Ἀκριβῶς καὶ ἐγὼ δι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸν ἐζήτησα ἀκρόασιν πρὸ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἐπειδὴ ἡ συνάντησις αὐτὴ τελικῶς θὰ πραγματοποιηθῇ μετὰ τὸ Πάσχα, ἐκφράζομαι γραπτῶς πρὸς τὴν Μακαριότητά Σας καὶ ὅσον καθίσταται δυνατὸν λίαν περιληπτικῶς:
Γνωρίζετε κάλλιστα ὅτι εἶναι ἐμπράκτως ἀποδεδειγμένον πόσον σέβομαι Ὑμᾶς, πόσον τιμῶ Ὑμᾶς καὶ πόσον ἀγαπῶ Ὑμᾶς, Μακαριώτατε. Ἔχομεν γνωριμίαν ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως δεκαετιῶν καὶ δι’ αὐτό, ὅπως καὶ Σεῖς ἔχετε διαπιστώσει, ἐπικοινωνῶ μαζί Σας εὐθέως, εἰλικρινῶς καὶ ἀπροσχηματίστως.

Καὶ προφορικῶς καὶ γραπτῶς, κατ’ ἐπανάληψιν, ἐξέθεσα ἐνώπιόν Σας καὶ ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὰς ἀπόψεις μου διὰ τὴν ὑπερδεκαπενταετῇ ἐκκλησιαστικὴν τραγῳδίαν τῆς Ναυπάκτου, μετὰ ἀπὸ ἑπταετῆ εἰδικὴν καὶ ἐπισταμένην ἔρευνάν μου διὰ τὴν πρωτοφανῆ αὐτὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τῶν ἑξήκοντα (60) Συνοδικῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν ἑκατὸν ἑξήκοντα (160) ἀντιπαραθέσεων ἐνώπιον Δικαστικῶν Ἀρχῶν, ὅπως ἐδημιουργήθη ἡ ἐκρηκτικὴ αὐτὴ κατάστασις, ἕνεκα τῆς ἐμπαθείας, τῆς ἐγωπαθείας καὶ τῆς ἐκδικητικότητος, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντορικῆς ἀνικανότητος τοῦ ὑπευθύνου Ἐπισκόπου Ἱεροθέου Βλάχου.
Χαρακτηριστικὸν ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν προκατόχων τοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κατήγγειλε τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ Κρατικὰ Δικαστήρα, οὔτε μίαν φοράν. Αἱ οἱαιδήποτε διαφωνίαι ἐπελύοντο τοπικῶς.
Σεβαστὲ Μακαριώτατε, ὡμιλήσατε περὶ προετοιμασίας διὰ τὸ ἅγιον Πάσχα. Πρέπει νὰ προβληματισθῆτε ἐντόνως, Μακαριώτατε, καὶ Σεῖς κατὰ πόσον εἶσθε ἕτοιμος νὰ διέλθητε τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ νὰ ἑορτάσητε τὸ ἅγιον Πάσχα, κατὰ τὸ ὁποῖον ψάλλομεν:«Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει».
Μακαριώτατε, μὲ τὴν σύμπραξίν Σας εἰς ὅλας τὰς ἐχθρικάς, ἀδίκους, παρανόμους, ἀντικανονικάς, αὐθαιρέτους, ἐμπαθεῖς καὶ ἐκδικητικὰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Βλάχου κατὰ τῆς πολυμελοῦς καὶ ἀξιολόγου Μοναστικῆς Ἀδελφότητος τῆς ἐν Ναυπάκτῳ Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐσταυρώσατε καὶ Σεῖς τὴν σεβαστὴν ἀπὸ τὴν κοινωνίαν Ἀδελφότητα αὐτὴν μὲ πολλαπλᾶς, προκλητικὰς καὶ περιφρονητικὰς ἀδικίας, μὲ συκοφαντικὰς ψευδολογίας καὶ μὲ πολλὰς παρανομίας καὶ ἀντικανονικότητας, ὅπως εἰσηγήθη αὐτὰς ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος εἰς Ὑμᾶς προσωπικῶς, καθὼς καὶ εἰς τὸν μακαριστὸν προκάτοχον Ὑμῶν κυρὸν Χριστόδουλον, ὡς καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Συνεχῶς δὲ ἐγένετο καὶ γίνεται πιστευτὸς ὁ Ἐπίσκοπος οὗτος,ΑΜΕΣΩΣ καὶ ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΩΣ. Πρωτοφανής, ἄκρως σκανδαλώδης καὶ καταστρεπτικὴ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ καὶ Συνοδικοῦ κύρους ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις.
Εἰς αὐτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴν καταστροφὴν ἐνεπλάκητε, Μακαριώτατε, καθὼς καὶ ὁλόκληρος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ ψευδολογικὰς καὶ παραπλανητικὰς μεθοδεύσεις τοῦ Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου Βλάχου.
Πρὸ δύο ἐτῶν περίπου, εἶπον εἰς Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, νὰ μὴ ὑπογράφητε κείμενα, τὰ ὁποῖα συντάσσει ὁ κ. Ἱερόθεος ἢ εἶναι κατευθυνόμενα ὑπ’ αὐτοῦ, χωρὶς νὰ ἐλέγξητε αὐτὰ ἐπισταμένως, διότι θὰ ἐκτεθῆτε.
Δυστυχῶς, ἐσύρθη ὁλόκληρος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπὸ τὸ καταστρεπτικὸν ἅρμα τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου Βλάχου καὶ ἐρρίφθη εἰς βάραθρον ἀπιστεύτου κακοδιοικήσεως. Σεῖς, Μακαριώτατε, ἐξετέθητε ἰδιαιτέρως καὶ πρωτοφανῶς ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ μὲ τὰ κείμενα τὰ ὁποῖα ὑπεγράψατε, κατόπιν καταγγελίας τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου, διὰ νὰ παραπεμφθῶ ἀπ’ εὐθείας εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριόν Σας, χωρὶς νὰ διενεργηθοῦν αἱ ἀνακρίσεις τὰς ὁποίας διετάξατε ἐγγράφως, χωρὶς νὰ γνωστοποιηθῇ εἰς ἐμὲ ἡ καταγγελία τοῦ κατηγόρου μου καὶ χωρὶς νὰ ἀπολογηθῶ. Ἐξηπατήθητε, Μακαριώτατε, ὅπως θὰ πεισθῆτε ἀπὸ τὸ προσεχὲς καταγγελτήριον σχετικὸν ὑπόμνημά μου.
Μακαριώτατε, εἶναι γεγονός, ἐκτὸς πάσης ἀμφισβητήσεως, ὅτι ἡ Συνοδικὴ ἀπόφασις ἐπιβολῆς τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας, μετὰ στερήσεως ἀκόμη καὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως, εἰς ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος τῆς ἐν Ναυπάκτῳ Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ ἐκείνη διὰ τὴν διάλυσιν τῆς Μονῆς αὐτῆς (περιορίζομαι μόμον εἰς αὐτὰς τὰς ἀποφάσεις) ἐλήφθησαν μὲ ὀδυνηρὰν κακοποίησιν τῆς Ἀληθείας, μὲ προκλητικὴν περιφρόνησιν τῆς Δικαιοσύνης, μὲ ἀνάλγητον φυγάδευσιν τῆς Ἀγάπης καὶ γενικῶς κατὰ παράβασιν τοῦ θείου καὶ ἀνθρωπίνου Δικαίου, ὅπως ὠργάνωσε καὶ ἐμεθόδευσεν αὐτὴν τὴν ἐκκκλησιαστικὴν ἀθλιότητα ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Βλάχος ἐξ Ἰωαννίνων. Εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις Συνοδικὸν Μέγαρον συνέβη πρωτοφανὴς ἐκκλησιολογικὸς ἐκτροχιασμός, ἐξ αἰτίας καὶ πρὸς χάριν τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου. Ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος κατώρθωσε νὰ ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τρεῖς ἐναντίον μου ἐπιτιμητικὰς ἀποφάσεις διὰ κείμενά μου ἀποκαλυπτικὰ τῆς ψευδολογικῆς, συκοφαντικῆς, παρανόμου, ἀντικανονικῆς, ἀντιπνευματικῆς καὶ κακοτρόπου συμπεριφορᾶς αὐτοῦ. Αὐταὶ αἱ ἐξοργιστικαί, ἐξωπραγματικαὶ καὶ παντάπασιν ἀπαράδεκτοι Συνοδικαὶ ἀποφάσεις εἶναι καὶ συνταρακτικῶς παραποιημέναι. Ἡ προετοιμαζομένη ἀναλυτικὴ καὶ κριτικὴ παρουσίασις τῶν Συνοδικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων, ὡς καὶ τῶν ἄλλων ἀνατριχιαστικῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων κατὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως θὰ φέρῃ τὴν ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησιαστικὴν Διοίκησιν εἰς ὀδυνηρὰν δοκιμασίαν, ὑπαιτιότητι τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου.
Μακαριώτατε, ἕνεκα τῶν παραπλανητικῶν μεθοδεύσεων τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου, παρεσύρθητε εἰς τὴν διάπραξιν μετ’ αὐτοῦ τραγικῶν, δραματικῶν καὶ ἀπανθρώπων ἀδικιῶν εἰς βάρος ὅλων τῶν Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον ἐμοῦ. Κατόπιν καταγγελίας τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου, ἡ ὁποία ἐγένετο δεκτὴ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἅμα τῇ ἀναγνώσει, ἐν τῇ αὐτῇ Συνεδρίᾳ καὶ χωρὶς νὰ γνωστοποιηθῇ εἰς ἐμὲ ἡ καταγεγλία αὐτή, ὑπεγράψατε, Μακαριώτατε, τρεῖς φορὰς ὅτι ἐγὼ περιέπεσα εἰς τὰ βαρύτατα κανονικὰ παραπτώματα τῆς τυρείας καὶ τῆς φατρίας, ἐπειδὴ ἔκαμα τὴν πρότασιν νὰ γίνῃ Συνοδικὴ ἡ ἐν Ναυπάκτῳ Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως πρὸς ἐκτόνωσιν τῆς ἐκεῖ ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως. Σημειωτέον ὅτι προβλέπεται καὶ ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τοιαύτη μετατροπὴ Ἱερῶν Μονῶν.
Μακαριώτατε, ὅταν εἶπον εἰς Ὑμᾶς, ἐνώπιον καὶ ἄλλων προσώπων, ὅτι μὲ τὰ ἐν Ναυπάκτῳ θλιβερὰ καὶ πρωτάκουστα ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα ἐγράφησαν μελαναὶ σελίδες εἰς τὴν προσωπικήν Σας ἱστορίαν, εἴπατε ὅτι ὑπάρχει Συνοδικὸν σύστημα Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνεπῶς ἀποφασίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐπειδή, Μακαριώτατε, Σεῖς φέρετε τὰ θέματα πρὸς συζήτησιν εἰς τὰς Συνοδικὰς Συνεδρίας καὶ δὲν ἔχετε μειοψηφίσει ὑπὲρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, ἔχετε καὶ προσωπικὴν εὐθύνην διὰ τὰς καταφώρως ἀδίκους, παρανόμους, ἀντικανονικὰς καὶ περιφρονητικὰς τῆς ἀνθρωπίνης ἀξίας καὶ ἀξιοπρεπείας Συνοδικὰς ἀποφάσεις κατὰ τῶν ἐκλεκτῶν Μοναστῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, τοὺς ὁποίους ἀντιμετώπισεν ὁ Ναυπάκτου καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὡς ἀγέλη ζῴων καὶ ὄχι ὡς ζώσας εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ διεσύρθησαν οὗτοι ὡς «περικαθάρματα τοῦ κόσμου» (Α΄ Κορ. δ΄ 13), μὲ τὸ ἄδικον, βάρβαρον, θεοκατάρατον καὶ τρισκατάρατον ἐπιτίμιον τῆς ἀκοινωνησίας καὶ τὴν διάλυσιν τῆς περιφήμου Ἱερᾶς Μονῆς των, τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι ἔκτισαν ἐκ βάθρων, χωρὶς νὰ ἔχουν ὑποπέσει εἰς οὐδὲν προσωπικὸν παράπτωμα, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὰς ψευδολογικὰς καὶ συκοφαντικὰς κατηγορίας τοῦ κατηγόρου των Ἐπισκόπου Ἱεροθέου Βλάχου καὶ χωρὶς νὰ ἀπολογηθοῦν. Τοιαῦτα φαινόμενα παρατηροῦνται μόνον εἰς δικτατορικά, φασιστικά, ὁλοκληρωτικά, βάρβαρα καὶ ἀπάνθρωπα καθεστῶτα.
Μακαριώτατε, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, διὰ νὰ ἱκανοποιηθῇ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ἐπέβαλε τὸ ἀπάνθρωπον καὶ ἄδικον αὐτὸ ἐπιτίμιον χωρὶς νὰ ἐπικαλεσθῇ προσωπικὰ παραπτώματα τῶν ἐπιτιμηθέντων καὶ χωρὶς νὰ στηρίξῃ τὴν ἐξοργιστικὴν αὐτὴν ἀπόφασιν εἰς οὐδένα ἱερὸν Κανόνα καὶ εἰς οὐδεμίαν νομικὴν διάταξιν. Συνταρακτικὴ ἐκκλησιαστικὴ αὐθαιρεσία !!! Μὲ ποῖον δικαίωμα, Μακαριώτατε, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κρατᾷ ἀκόμη μακρὰν τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς ἀνενόχους ἐκλεκτοὺς ἐργάτας τοῦ θείου Ἀμπελῶνος; Ἀνασυνταραχθῆτε, Μακαριώτατε. Πῶς θὰ λειτουργήσητε, Μακαριώτατε, τὸ ἅγιον Πάσχα, ἀφήνοντες ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τῆς ἀδικίας, τῆς περιφρονήσεως καὶ τῆς ἀτιμίας τοὺς σεβαστοὺς ἀπὸ τὴν Κοινωνίαν Πατέρας τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς;
Μακαριώτατε, γνωστοποιήσατε ἠλεκτρονικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 5ης Ἀπριλίου 2012 περὶ ἀνακλήσεως τοῦ συζητουμένου ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας, τὴν ὁποίαν κακῶς δὲν ἔχετε ὑλοποιήσει, προφανῶς, κατόπιν παρεμβάσεως τοῦ Ναυπάκτου Ἱεροθέου. Δύνασθε, Μακαριώτατε, νὰ λάβητε καὶ νέαν ἔκτακτον σχετικὴν ἀπόφασιν, κατ’ ἐξουσιοδότησιν, διότι τὸ ἐπιτίμιον αὐτὸ δὲν ἔχει ἐπικυρωθῆ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας. Καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς, τὸ ἐπιτίμιον εἶναι ἄκυρον καὶ ἀνυπόστατον.
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, παραμονὰς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, μᾶς ἀπείλησεν εἰς τὸ Διαδίκτυον μὲ κυρώσεις, ὅπως αὐτὸς τὰς ὑπολογίζει. Προετοιμάζεται λοιπὸν ὁ Δεσπότης αὐτὸς νὰ ἑορτάσῃ τὸ ἅγιον Πάσχα μὲ μῖσος, ἐχθρότητα καὶ ἐκδικητικότητα, χωρὶς ἴχνος μετανοίας διὰ τὰς διαπραχθείσας ὑπ’ αὐτοῦ τερατουργηματικὰς ἀδικίας καὶ διὰ τὰς ἀφαντάστους συκοφαντικὰς ψευδολογίας του;
Ἐπειδὴ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέγει ὅτι «στόμα, τὸ ὁποῖον παραμένει κλειστὸν ἐνώπιον τῆς ἀδικίας, δὲν δύναται νὰ ἀνοιχθῇ ἐνώπιον τῆς Θείας Κοινωνίας», καθιστῶ ἀνοικτὴν τὴν παροῦσαν ἐπιστολὴν μου διὰ νὰ παρακινηθοῦν πολλὰ στόματα κατὰ τῶν πολλαπλῶν καὶ φρικιαστικῶν ἀδικιῶν εἰς βάρος τῆς ἐν Ναυπάκτῳ Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 30ῃ Ἀπριλίου 2013
.
Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης
Πλατεῖα Βικτωρίας 9, Ἀθῆναι
τηλ.: 2108222284 – 6938566716
—————————————————-
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: